...
دلم میدان انقلاب تا میدان آزادی رو میخواهد و به طرز ترسناکی هم امیدوارم. میترسم ولی امید دارم. میدانم که دیگر امشب شبی نخواهد بود که زیر پرده ی تاریکش آرام و بی صدا بخوابم.

احساس میکنم فردا، 25 بهمن 1389 ، تاریخ است که نوشته و روایت میشود...