...
- خواب ناتالی پورتمن دیدم. با هم دوست بودیم. وری پلاتونیکالی. دختر خوبی بود خیلی.

- دومیش یادم رفت.