...
خوب من ، مرد. يكى از همينها كه ديروزش ميناميم . خوب من مرد و من رفتنش را نوشتم