...

...

میدونی
عین دود
عین دود قلیون
عین دود قلیون که می کشیش پایین و بعد فوووووووت می کنی و میدیش از دهنت بیرون
که وقتی فوتش کردی یواش یواش تو هوا پخش میشه و گم میشه و هرچی میگذره گم تر و گم تر میشه
که یهویی اونقدر کمرنگ و گم میشه که دیگه نیست
همونجوری بی هدف تاب میخوره
با حرکت آروم باد و با تغییر دما به هر طرف که اونا بگن کشیده میشه
بدون هیچ مرکز ثقلی برای خودش که بهش بچسبه که گم نشه
می فهمی؟
درست عین دود قلیون

تصویر یکی مانده به آخر ماه: شمردن را فراموش کرده ام. فقط میپرستمت. کاش امشب بودم. کاش امشب بودی.