...
نامه ی شماره ی ۴۰: هر شب با تصویر تو می‌خوابم -- تنهایی آنقدر ها هم سخت نیست ...