...
رفتم سینما . عاشق شدم. حالا ابرو نمونده واسم. شت. :)