...
خواب ديدم با بيل كلينتن دعوام شده. سر چى يادم نمياد ولى قضيه يه ربطى به هرى پاتر داشت.