...
تنهایی سهمگینی زندگیم را پر کرده است و من زندگی خالیم را سر میکنم.
خنده دار است و غمگین، شاید همیشه همین بوده است.
میدانی؟ بزرگ تر که میشوی فهمت بیشتر میشود.
و این اصلا خوب نیست.
فهمیدن احساست را نابود میکند.
و یا شاید ، فقط وقتی میفهمی، که احساست نابود شده باشد.

دلم برای دلتنگ شدن ، تنگ است.