...
>بايد اعتراف كنم. إز حرف زدن با خودم توي مخ داغونم خسته ام. بايد
شايد هم نه.
اند دتس ماي لايف.