...
نامه ى آخر: تمام راه هاى رسيدن يا نرسيدن به تو به مرگ ختم ميشود، در بيمارستان همه چيز احمقانه سفيد است.  -- اسكار