...
...

آوار می شوم

چشمایم را کوچک می کنم
تو کوچک می شوی
اما
فاصله بی تغییر می ماند

آوار می شوی
می گذرم


می دانی که چگونه است