...
شاید انتظار، شاید تو.
ملپومین من،
کاش میشد با چنگ و دندان می پرستیدمت