...
یگانه دوست نمی بینی که ساحل ها جه خاموشند؟
کنار کوچه ها دیگر گل لادن نمی روید
و دیگر برزگرها شعر لیلی را نمی خوانند
حکایت های شیرین را نمی دانند
و در شب های مهتابی
صدایی جز هیاهوی مترسکها نمی آید
تمام کوچه ها دلتنگ دلتنگند

"خداحافظ تمام خاطرات قریه ی زیبا
دل من سخت غمگین است"