...

گریه‌های شبانه و عاشقی‌های پانزده ساله.
امان. امان ...