...
پر از حرفم. پر از فلسفه‌. پر از تصویر.
و هوا که چه سنگین می‌شود گاهی.
...
i've got a gun
and i've got you
under my skin