...
ناله‌ی آب از ناهمواری زمینه.
هزاردستان | علی حاتمی
...

مدتهاست نميتونم بخوابم
خودمو ميبينم كه روي تاب نشستم
تابي كه دو سر طنابش به ابرا ميرسه
اصلا نميترسم
اما وقتي برميگردم عقبو ميبينم كسي نيست
به وحشت مي افتم
جامه دران - حميدرضا قطبي

...

گریه‌های شبانه و عاشقی‌های پانزده ساله.
امان. امان ...