...

نشستم دارم درفت میخونم.
میگه تو درفتی.
بقیه رو آن درفت میکنی، خودت ولی درفتی.
همین جوری بیربط یاد مسجد دانشگاه میفتم.
کاش میشد باهم دعوا کنیم و همیدگه رو وسط دعوا ببوسیم.
تصاویر حمله میکنند.
بیش از آنکه دنیایم را پر کنند بودنم را شلاق میزنند. نه، بودنم نه، زیستنم را.
میترسم.
اعتراف میکنم که میترسم
با تمام وجود میترسم
از خودم
از غار
از گذشته
و از آینده
برای چنگ زدن معجزه لازم است
تاس میریزم
ولی خواندن بلد نیستم
بالای کوه که میرسم
سرم را بالا می گیرم و شهرمان را نگاه میکنم. بوی بنزین توی سرم میپیچد
میخندم و به گلهای شقایق فکر میکنم
و بنفشه های وحشی را که در میان یخهای قطب میرویند تصویر میکنم
چشمانم را میبندم
و میپرم.
...
never tell a girl to calm down. it's simply a stupid thing to do. seriously.
...


...
when someone loves you very much,
you're fucked
.

P.S.
A stranger reaching out for your hand
An outlaw after hours leaning in
So if you see me acting out...understand
To be left out in the snow without a coat
Can do bad things to a man

...if you're a chill, yet a weirdo crowd then this playlist is for you when you're on the road together. or even alone. and you haven't heard a single piece of it yet.

p.s. i strongly recommend foxytunes to stream and listen to online audio files.

PLF96-98: U.Fucking.O. Tunes (MP3 Files)...
it's scary, what i see.
and beautiful
and insane
...
when you witness a breakdown ...

when you are a witness
and you live it,
leave it.
let it go
it's happening
to you
now
and you can never change that
dont fight
be ready
when the time's ripe, i'll go.

live together, die alone.
and witness that; forever.