...

...

میدونی
عین دود
عین دود قلیون
عین دود قلیون که می کشیش پایین و بعد فوووووووت می کنی و میدیش از دهنت بیرون
که وقتی فوتش کردی یواش یواش تو هوا پخش میشه و گم میشه و هرچی میگذره گم تر و گم تر میشه
که یهویی اونقدر کمرنگ و گم میشه که دیگه نیست
همونجوری بی هدف تاب میخوره
با حرکت آروم باد و با تغییر دما به هر طرف که اونا بگن کشیده میشه
بدون هیچ مرکز ثقلی برای خودش که بهش بچسبه که گم نشه
می فهمی؟
درست عین دود قلیون

تصویر یکی مانده به آخر ماه: شمردن را فراموش کرده ام. فقط میپرستمت. کاش امشب بودم. کاش امشب بودی.
...
sometimes you tell yourself, "i really need to share this moment with somebody" , and there is, nobody. just some times. that's when you create a new playlist:


1. the black keys: too afraid to love you
2. beach house: norway
3. adele: chasing pavements
4. radiohead: bulletproof ... i wish i was
5. radiohead: house of cards
6. katie melua: i'd love to kill you
7. the new pornographers: the spirit of giving
8. peggy sue: watchman
9. beirut: guyamas sonora
10. matthew herbert ft mara carlyle: nice dream
11. radiohead: codex
12. radiohead: the gloaming
13. thom yorke: cymbal rush
14. joker: tron
15. better than ezra: so alive
16. andrew bird: lull
17. damhnait doyle: i want you to want me
18. katie melua: a moment of madness
19. s. carey: mothers
20. bon iver: re: stacks
21. the soundtrack of our lives: second life replay
22. jimmy lafave: not dark yet
23. bob dylan: if you see her, say hello
24. katie melua: the house
25. radiohead: four minute warning
26. sigur ros: olsen olsen
27. radiohead: motion picture soundtrack
...
تصوير سى و يكم: تو كنارم نيستى و من چشمهايم باز است. 
...
خوب من ، مرد. يكى از همينها كه ديروزش ميناميم . خوب من مرد و من رفتنش را نوشتم
...
هوا برای زندگی کافی نیست
و نور نیز لازم

کاش مرگ ساده تر از یک خیال بود.
امشب دوشنبه بود.
دو روز مانده به چهارشنبه.

خبر که می رسد سردم میشود
عرق سرد و لرزش دندانهایم و صدای زوزه ی نفس نفسم
میدانم امشب دو شب مانده به چهارشنبه بود
امشب تمام شد
دیشبم
لبریزم
آبستن اتفاقم
تنهایم.

اومم
میای پرواز کنیم؟
بلدی؟
میریم بالای یه جای خیلی بلند
از همونجاها که تو کارتونا یهویی اگه بری روش وایستی شروع می کنه پشتت به ترک خوردن و زیر پات کنده میشه و میافتی و میمیری
میریم اون بالا وایمیستیم
دستامونو از هم باز می کنیم
چشمامونو میبندیم و صورتمونو میگیریم رو به خورشید
خورشید داره با یه نور سفید، خیره خیره می تابه
بعد به خودت میگی من الآن میپرم، پرواز می کنم و میرسم به خورشید، وقتی هم رسیدم بهش گرمه گرم میشم
بعد می پری
خوب آره، بعدشم سقوط می کنی و می میری
هیچوقتی هم به خورشید نمیرسی ..
...
بوی عیدی، بوی نوروز، بوی چارشنبه سوری
i'm thinking street spirit
i'm thinking lili
i'm thinking hurricane
i'm thinking lost highway
i'm thinking the girl i never met
i'm thiking the love i never was aware of
i'm thinking jigsaw falling into place
i'm thinking thin

but no,
i'm just thinking how to disappear completely

remember, objects in the mirror, they are closer than they appear.
...
I know posting random tidbit shit is what twitter is for, but I sometimes can't find enough characters to cut from myself as in my latest hobby is getting fucked up and going to therapy to rediscover myself. it's much more rewarding than getting fucked up and watching standup dark comedy shows. 
...
Red wine 
and sleeping pills  
Help me get back to your arms  

Cheap sex 
and sad films  
Help me get back where I belong   

I think you're crazy, maybe  
I think you're crazy, maybe  

Stop sending letters  
Letters always get burned  

It's not like the movies  
They fed us on little white lies   
I think you're crazy, maybe  
I think you're crazy, maybe   
I will see you in the next life
...
and, on top of that, i'm a real asshole. what a journey we've come so far.
...
it's official. i'm a masochist. just ask my therapist, or my sister.
...
- خواب ناتالی پورتمن دیدم. با هم دوست بودیم. وری پلاتونیکالی. دختر خوبی بود خیلی.

- دومیش یادم رفت.
...

photo by bahar

i knew this one girl
drowned in her own curls
candy colored swirls
that never seemed to end

i could not comprehend
half what she said to me
so casually
all our tender ears would bend

tales of ritual self-torture
she's making you abort your
carefully laid plans
to make a final stand
rest the world to hand
scoreless victory for serendipity