...
نامه ى آخر: تمام راه هاى رسيدن يا نرسيدن به تو به مرگ ختم ميشود، در بيمارستان همه چيز احمقانه سفيد است.  -- اسكار
...
and ... I'm pretty sure I'm dead inside; although I prefer to pretend it's just a coma -- meaning that some day you will miraculously wake up to life again (I know ... fantasies)
...
I lost the meaning of life.